Landal Heideheuvel
Landal Heideheuvel
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONTBIJT, SNACKS- EN (AFHAAL)MAALTIJDEN
 

Inhoud

Artikel 1 – Definities................................................................................ 1
Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer................................................... 2
Artikel 3 – Toepasselijkheid..................................................................... 2
Artikel 4 - Het aanbod............................................................................. 2
Artikel 5 - De overeenkomst.................................................................... 3
Artikel 6 - Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling............................................................................................................. 4
Artikel 7 - De prijs................................................................................... 4
Artikel 8 – Bestelling en bezorging........................................................... 4
Artikel 9 – Betaling.................................................................................. 5
Artikel 10 – Klachtenregeling................................................................... 5
Artikel 11 – Geschillen............................................................................ 5
Artikel 12 – Leeftijd................................................................................. 5
Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen..................................... 6

 
 

Artikel 1 – Definities

 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door het Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en het Ondernemer;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Klant: degene die een overeenkomst aangaat met Ondernemer, met inbegrip van de Consument;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 10. Aanbod: het product –en dienstenaanbod van de Ondernemer dat door de Klant via het platform bij de Ondernemer kan worden besteld;
 11. Bestelling: een bestelling van de Klant via het platform bij de Ondernemer van het door de Klant geselecteerde Aanbod;
 12. Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Landal GreenParks B.V. worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomst(en) en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Ondernemer;
 13. Platform: de website(s), webshop, apps, tools en andere apparaten van Landal GreenParks B.V. en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
 
 

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer 

Landal GreenParks maakt u er op attent dat het platform door haar is opgesteld, maar dat de te selecteren producten en verdere bestellingen worden beheerd en uitgevoerd door zogenoemde horecabedrijven. Het horecabedrijf geldt dan ook steeds als het “Ondernemer” als beschreven in deze voorwaarden. Dit betreft ook derde partijen die geen onderdeel uitmaken van de Landal GreenParksorganisatie. Voor vragen of klachten in dit kader dient u rechtstreeks contact op te nemen met desbetreffend horecabedrijf. U kunt hiertoe de contactgegevens gebruiken, die vermeld staan bij desbetreffend horecabedrijf in de App of op de website, of via de receptie van het park  

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant;
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Ondernemer aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Ondernemer op grond van artikel 6 hieronder.
 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 2. De Ondernemer kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Ondernemer voor actuele allergeneninformatie en geen bestelling via het platform te plaatsen;
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet;
 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden;
 5. De Ondernemer doet haar uiterste best om deze informatie op een correcte wijze bij de betreffende producten te vermelden De informatie op het product zelf is te allen tijde leidend. Het is dus van groot belang dat de Klant altijd zelf nog controleert of een bepaald product voor de Klant geschikt is.
 6. Bestellingen kunnen uiterlijk tot 30 minuten voor sluitingstijd van de Ondernemer worden geplaatst. De openingstijden staan vermeld in de Landal GreenParks app, de Landal GreenParks website en/of parkwijzer.

Artikel 5 - De overeenkomst

 
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden;
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform;
 4. De Overeenkomst kan alleen door de Ondernemer worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en accommodatiegegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden;
 5. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor de Ondernemer;
 6. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op de door de Klant aangegeven accommodatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen;
 7. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Ondernemer, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de locatie van de Ondernemer zoals weergegeven op het Platform;
 8. Bij aflevering en afhaal van de Bestelling kan de Ondernemer vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Ondernemer de betreffende producten aan de Klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 9. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. De Ondernemer waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 
 

Artikel 6 - Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 
 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant worden geannuleerd.
Annulering van de Bestelling door de Klant bij de Ondernemer is slechts mogelijk indien het
Ondernemer expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is;
 1. De Ondernemer heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht;
 2. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan de Ondernemer besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren;
 3. De Ondernemer heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Ondernemer een Bestelling annuleert die al betaald is, dan kan de Ondernemer dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Retailer hiervan aangifte doen bij de politie.
 
 

Artikel 7 - De prijs

 1. De in het Aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en statiegeld;
 2. De Ondernemer doet haar uiterste best om de juiste prijzen te tonen. Het kan echter voorkomen dat prijzen van producten onjuist worden weergegeven. In beginsel zijn de prijzen leidend die worden getoond op het moment dat de Klant een bestelling doet. In een aantal hieronder vermelde gevallen kan de prijs bij het afhalen en/of bezorgen van producten echter (enigszins) afwijken van de prijs ten tijde van de bestelling;
 3. Actieprijzen gelden gedurende de aangegeven periode. Om te profiteren van een actie moet het moment van afhalen en/of bezorging binnen de actieperiode vallen. Indien bezorging van de bestelling buiten de actieperiode valt wordt aan de Klant de normale prijs in rekening gebracht. Andersom is het zo dat een actie die geldig is op het moment van afhalen en/of bezorgen in de uiteindelijke prijs zal worden meegerekend;
 4. Voor alle producten geldt dat de Klant de Prijs betaalt die het artikel op het moment van afhalen en/of bezorgen van Bestelling kost en zoals op de factuur is aangegeven;
 5. Voor acties geldt OP=OP. Verder bestaat de mogelijkheid dat aan bepaalde acties beperkingen worden gesteld ten aanzien van de hoeveelheid producten die kan worden afgenomen.
 
 

Artikel 8 – Bestelling en bezorging

 
 1. Een bestelling kan alleen worden bezorgd in een accommodatie op de parken van Landal
GreenParks, zolang op deze parklocatie een mogelijkheid is tot bezorging; 
 1. Er geldt geen minimaal bestelbedrag bij de bestelling. Indien er sprake is van bezorging dan zijn bezorgkosten standaard bij iedere bestelling en hebben geen invloed op de hoogte van het bestelbare bedrag.
 2. Alle maaltijden worden door de Ondernemer aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een bepaalde maaltijd niet beschikbaar is kan de Ondernemer een alternatief aanbieden. De Klant is niet verplicht dit alternatief te aanvaarden. Indien een maaltijd onverhoopt niet meer beschikbaar is nadat een bestelling is geplaatst en de Klant het door de Ondernemer aangeboden alternatief niet, is de Klant gerechtigd op terugbetaling van de prijs van de desbetreffende, niet beschikbare, maaltijd.
 

Artikel 9 – Betaling

 
1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht de Ondernemer te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
 
 

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer;
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Artikel 11 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 12 – Leeftijd

 
 1. Voor het aanschaffen van bepaalde producten geldt een minimumleeftijd. Het is niet toegestaan producten aan te schaffen als de Klant de vereiste leeftijd daarvoor nog niet heeft bereikt;
 2. Ten aanzien van de aankoop van alcoholhoudende drank en tabak geldt dat de Klant tenminste 18 jaar moet zijn;
 3. De Ondernemer is gerechtigd om bij het afhalen en/of bezorgen van de bestelling de Klant te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien de Klant geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, is de bezorger genoodzaakt de levering niet aan de Klant af te geven.   
 
 

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;
 2. Deze Aanvullende Voorwaarden kunnen te allen tijde door de Ondernemer worden aangepast;
 3. De aangeboden producten zijn enkel bestemd voor eindgebruikers en mogen niet worden doorverkocht. De Ondernemer behoudt zich daarom het recht voor om bestellingen om voor hen moverende redenen niet uit te leveren. Bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers.
 
 
Wij en derden maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.